ඔබේ ව්‍යාපාරයත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවක් වැනිය

Athwela Business Olympics

අත්වැල ව්‍යාපාරික සඟරාව මංගල කලාපය

1998 ජූනි – ගුරු ගෙදරින්

සිංහල හැර වෙනත් භාෂාවක් ගැන අවබෝධයක් නොමැති අප ව්‍යාපාරිකයින්ට විද්‍යානුකුල කළමනාකාරිත්වය ගැන නියම අවබෝධයක් ලබාදීම මෙම කොටසේ අරමුණයි.

මෙම ලිපිය කියවන්න >>>

Advertisements

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else. Follow me @NVEDissanayake and visit my Facebook Page: https://www.facebook.com/BusinessTrainerSriLanka/
This entry was posted in අත්වැල ව්‍යාපාරික සඟරාව, කළමනාකරණය, ගුරු ගෙදරින්, දැනුවත් වන්න, නායකත්වය, ව්‍යාපාර පාලනය, සාර්ථකත්ව කුසලතා, සිංහල ලිපි, Business Skills, success and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s