කෘෂිකාර්මික ණයක් ලබාගන්නේ කෙසේද?

Athwela agribusiness loan

අත්වැල ව්‍යාපාරික සඟරාව මංගල කලාපය

1998 ජූනි – කෘෂි ව්‍යාපාර

ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක කෘෂි ව්‍යාපාර අමතක කළ හැකි නොවේ. කෘෂිකර්මාන්තවලට සම්බන්ධ සියලුම වර්ගයේ තොරතුරු සඳහා මෙම කොටස වෙන් කර ඇත.

සී. ඒ. සරත්චන්ද්‍ර විසිනි.
FCMA, Diploma in Economics, PG Dip Bank Management, MBIM (UK), MEA

මෙම ලිපිය කියවන්න >>>

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else. Follow me @NVEDissanayake and visit my Facebook Page: https://www.facebook.com/BusinessTrainerSriLanka/
This entry was posted in අත්වැල ව්‍යාපාරික සඟරාව, ආයෝජනය කරමු, කළමනාකරණය, කෘෂි ව්‍යාපාර, මුදල් හා බැංකු, සිංහල ලිපි, success and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s