සීමා කියා දෙයක් නොමැත~බෘස් ලී

ඔබ කරන සැම දෙයටම–කායික හෝ වෙනත් දෙයට–ඔබ සීමා පනවා ගනීනම්, මෙම සීමාවන් ඔබ රැකියාවටත් ජීවිතයටත් අනෙක් සැම දෙයටත් බලපානු ඇත.

සීමා කියා දෙයක් නොමැත.

ඇත්තේ සානු පමණය. එම සානු මත නොනැවතී එයින් ඔබ්බට ඔබ යා යුතුය.
~බෘස් ලී

mindcultureguru-limits-bruce-lee

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else. Follow me @NVEDissanayake and visit my Facebook Page: https://www.facebook.com/BusinessTrainerSriLanka/
This entry was posted in නායකත්වය, මනස, සාර්ථකත්ව කුසලතා, සිංහල කියමන්, Inspiration, Mindpower, Personal excellence and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s