අප සවිමත් වන්නේ ජයග්‍රහණ වලින් නොවේ…

MindcultureGuru Strength Arnold Schwarzenegger.jpg

අප සවිමත් වන්නේ ජයග්‍රහණ වලින් නොවේ…
අප සවිමත් වන්නේ බාධක වැටකඩොලු ජයගැනීමෙන්ය. එයින් පසුබට නොවී සිටීම ශක්තියයි.
#grit

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else. Follow me @NVEDissanayake and visit my Facebook Page: https://www.facebook.com/BusinessTrainerSriLanka/
This entry was posted in මනස, සාර්ථකත්ව කුසලතා, සිංහල කියමන්, Inspiration, Mindpower, success. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s