නායකත්වය යනු…

නායකත්වය යනු පුද්ගලයකුගේ දැක්ම ඉහළටත් ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි ප්‍රමිතියකටත් චරිතය සාමාන්‍ය සීමා ඉක්මවන්නටත් යොමු කිරීමය.
~
පීටර් ඩ්‍රකර්

trainersl-03-peter-drucker-leadership-twitter-post

Advertisements

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else.
This entry was posted in කළමනාකරණය, නායකත්වය, සාර්ථකත්ව කුසලතා, සිංහල කියමන්, Business Skills, Leadership, Life skills, Management Skills, success. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s